Kampania „Seniorzy wśród nas” - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Kampania „Seniorzy wśród nas”

data aktualizacji: ponad rok temu 17.10.2017, odsłon: 1012, ~Edyta Tokarczyk

16 września 2017 roku rozpoczęła się lokalna kampania społeczna „Seniorzy wśród nas”. Organizatorem kampanii jest Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach we współpracy z Urzędem Miasta Puławy i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Puławach.

Adresatami kampanii są wszyscy mieszkańcy Puław, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.

Cele kampanii:

- zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na problem krzywdzenia i zaniedbywania osób starszych,

- zwiększenie świadomości i wiedzy mieszkańców Puław na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz zagrożeń z tym związanych,

- zwiększenie wiedzy o wsparciu instytucjonalnym dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym osób starszych.

Zakładane rezultaty:

- ograniczenie stosowania przemocy wobec osób starszych,

- zwiększenie wrażliwości i społecznego zaangażowania w przeciwdziałanie przemocy wobec seniorów w Puławach.

Działania w ramach kampanii:

1. Inauguracja kampanii 16 września 2017 roku na Marinie Puławy, podczas Festynu sportowo-rekreacyjnego w ramach II Puławskiego Forum Profilaktycznego, organizowanego przez Urząd Miasta w Puławach i Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puławach.

2. Cykl audycji emitowanych za pośrednictwem Radia Puławy z udziałem członków zespołu interdyscyplinarnego, na temat problemu przemocy w rodzinie oraz wsparcia instytucjonalnego dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w naszym mieście w tym również dla osób starszych.

3. Spotkania ze środowiskami skupiającymi seniorów w celu propagowania treści dotyczących możliwości, uprawnień różnych instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Puławach.

4. Rozpowszechnianie ulotek i plakatów promujących kampanię i dostarczających wiedzy na temat zjawiska przemocy i możliwości przeciwdziałania jej.

Uzasadnienie realizacji kampanii:

Osoby starsze są w grupie szczególnego ryzyka, są bardziej narażone na przemoc bo są zwykle słabsze fizycznie, psychicznie, ekonomicznie od swoich opiekunów.

Fizyczna zależność od opiekuna, który jest jednocześnie źródłem krzywdy i cierpienia stawia osoby starsze w niezwykle trudnym położeniu, często pozbawia możliwości obrony przed przemocą. Te osoby boją się konsekwencji ujawnienia przemocy. Odczuwają strach przed całkowitym odrzuceniem, często uzależnione finansowo boją się sprowokować osobę krzywdzącą, boją się nasilenia przemocy, bycia oddanym do domu pomocy społecznej, czym nierzadko są straszone.

Przemoc wobec osób starszych często jest dobrze ukrywana przed opinią publiczną, co jest możliwe przez małą aktywność osób starszych poza miejscem zamieszkania - nie chodzą już do pracy, mają znikome kontakty z innymi osobami spoza rodziny.

Żyją w izolacji, co bardzo utrudnia ujawnienie problemu i dotarcie z pomocą.

Niezwykle ważną rolę odgrywają świadkowie przemocy, bo to oni mogą pomóc przerwać przemoc. Zauważenie, że dzieje się coś niepokojącego i zareagowanie na to, jest często warunkiem uzyskania  pomocy. Brak reakcji otoczenia sprzyja eskalacji przemocy, stanowi zachętę dla sprawcy aby powielał swoje naganne zachowania, czyni go bezkarnym.

Dlatego chcemy zachęcić wszystkich świadków, posiadających wiedzę, że ktoś jest krzywdzony a zwłaszcza dziecko, osoba starsza czy niepełnosprawna aby reagowały, bo od ich reakcji nierzadko może zależeć czyjeś zdrowie i życie.

Z przemocą trudno poradzić sobie samodzielnie. Przemoc sama się nie skończy, a pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie izolacji i milczenia.

 

AUDYCJA RADIOWA

PLAKAT

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+