Dostosuj wydruk

Zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych

Zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych

Zajęcia pozalekcyjne odbywają się w ramach Profilaktyczno-Rozwojowego Programu Pracy z Dziećmi i Młodzieżą „Alternatywa” i są realizowane we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Puławy.

Każda szkoła określa program zajęć odzwierciedlający zainteresowania i oczekiwania uczniów z danej placówki. Przeprowadzona diagnoza danego środowiska wskazuje tematykę zajęć oraz formy aktywności uwzględniające rzeczywiste potrzeby dzieci i młodzieży.

W ramach programu udzielane jest również wsparcie dla rodziców i opiekunów w formie indywidualnych konsultacji i porad wychowawczych.

Uczestnictwo w zajęcia pozalekcyjnych:
- wspiera samodzielność, propaguje aktywne spędzanie wolnego czasu w ciekawy i bezpieczny sposób;
- służy rozszerzaniu i pogłębianiu wiedzy, rozwijaniu zainteresowań związanych z nauką, sztuką, kulturą, sportem, techniką i życiem społecznym;
- stymuluje postawy twórcze, swobodne wyrażanie siebie i komunikowanie się z innymi, dąży do rozwijania własnej osobowości poprzez własną działalność w czasie zajęć;
- wyzwala możliwości kreatywne, zaspokaja potrzeby twórczej aktywności, rozwija zdolności muzyczne i sportowe, wdraża do łatwiejszego nawiązywania kontaktów międzyludzkich i odnajdywania swego miejsca w grupie;
- rozwija umiejętności współżycia społecznego, w tym m.in. przestrzeganie norm i zasad współżycia w grupie, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów oraz liczenie się z regułami współżycia w grupie;
- kształtuje postawy proekologiczne, budzi wrażliwość na piękno przyrody,
- pomaga uczniom zagrożonym niepowodzeniami szkolnymi osiąganie sukcesów na miarę ich możliwości, zmniejsza skalę niepowodzeń szkolnych;
- wspomaga rodziców w opiece nad dziećmi, w szczególności rodziców mających wydłużony czas pracy, jak też mających trudności wychowawcze.

W II półroczu 2017 roku zajęcia kończą się 29 listopada 2017 roku.

Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne i bezpłatne.

Harmonogramy zajęć w poszczególnych szkołach zamieszczone zostały poniżej:

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 4

Szkoła Podstawowa nr 5

Szkoła Podstawowa nr 6

Szkoła Podstawowa nr 9

Szkoła Podstawowa nr 10

Szkoła Podstawowa nr 11

autor: Edyta Tokarczyk

Źródło:

Dodano: 2017.10.17

pulawy.eu