Dostosuj wydruk

Rada Miasta Puławy

Rada Miasta Puławy stanowi prawo lokalne i kontroluje jego wykonanie. Do jej zadań należy rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych, mających na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty miasta.

Mieszkańcy Puław wybierają 21 radnych. Kadencja Rady trwa 5 lat - licząc od dnia jej wyboru. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady Miasta przy pomocy dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miasta, których Rada wybiera ze swego grona.
Rada Miasta Puławy obraduje na sesjach oraz działa poprzez radnych w komisjach Rady. Posiedzenia Rady Miasta są jawne. Informacje, w formie ogłoszeń o miejscu, terminie i temacie obrad podaje się do wiadomości mieszkańców Puław najpóźniej na 3 dni przed planowaną sesją.

Protokoły z posiedzeń Rady Miasta - zgodnie z zasadą jawności - wykładane są do publicznego wglądu. Mieszkańcom miasta udostępniane są również uchwały Rady Miasta Puławy.

Do wyłącznej i niezbywalnej kompetencji Rady Miasta Puławy należy m.in.:

Źródło:

Dodano: 2015.12.08

pulawy.eu