Dostosuj wydruk

Przeciwdziałanie patologii społecznej

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puławach

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach

Miejsca pomocy dla osób i rodzin z problemem uzależnienia lub przemocy w rodzinie

Grupy samopomocowe

Telefony pomocowe

Badania dotyczące zagrożeń zjawiskami patologii społecznej oraz rezultatów prowadzonych działań profilaktycznych w placówkach oświatowych z terenu miasta Puławy - 2019 rok

Badania dotyczące zagrożeń zjawiskami patologii społecznej oraz rezultatów prowadzonych działań profilaktycznych w szkołach z terenu miasta Puławy - 2014 rok

Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w mieście Puławy - 2014 rok

Administrator

Źródło:

Dodano: 2015.12.29

pulawy.eu