Dostosuj wydruk

Puławska Rada Seniorów

Celem Puławskiej Rady Seniorów jest stworzenie warunków do aktywnego udziału osób w wieku senioralnym w życiu społecznym miasta, poprzez podejmowanie inicjatyw mających wpływ na  jakość warunków ich funkcjonowania.

Do zadań Puławskiej Rady Seniorów należy:
- monitorowanie potrzeb puławskich seniorów
- wydawanie opinii i zgłaszanie wniosków dotyczących działalności władz miasta na rzecz osób starszych
- inicjowanie działań służących upowszechnianiu wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach osób w wieku senioralnym
- podejmowanie działań mających na celu wykorzystanie potencjału i czasu osób w wieku senioralnym, w tym odtworzenie i umocnienie międzypokoleniowych więzi społecznych
- opiniowanie aktów prawa miejscowego dotyczących problemów osób w wieku senioralnym.

W skład Puławskiej Rady Seniorów wchodzi 13 członków, w tym:
- 6 przedstawicieli osób starszych
- 7 przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych

Statut Puławskiej Rady Seniorów

Skład Puławskiej Rady Seniorów

Administrator

Źródło:

Dodano: 2015.12.29

pulawy.eu