Dodatek energetyczny - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Dodatek energetyczny

data aktualizacji: ponad rok temu 29.12.2015, odsłon: 4137, ~Administrator

 

Kto jest uprawniony do otrzymania dodatku energetycznego?
Od 1 stycznia 2014 r. tzw. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.
Zgodnie z ustawą  Prawo energetyczne, odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej  z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Ile wynosi dodatek energetyczny?
Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, oglaszanej  przez Prezesa URE do dnia 31 marca każdego roku.
Limit zużycia energii elektrycznej wynosi:
1. 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę   samotną;
2. 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
3. 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Wysokość dodatku energetycznego na kolejnych 12 miesięcy, jest ustalana każdego roku przez Ministra właściwego do spraw energii i ogłaszana w terminie do 30 kwietnia danego roku, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r.,  wysokość  dodatku  energetycznego obowiązująca od  dnia  1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. wynosi:
1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,29 zł. miesięcznie;
2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,68 zł. miesięcznie;
3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,81 zł. miesięcznie.

Jak uzyskać dodatek energetyczny?
Dodatek energetyczny jest przyznawany na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej i wypłacany  w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

W tut. urzędzie obsługę spraw z zakresu dodatków energetycznych prowadzi Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych (pok. nr 12, parter, tel. 81 4586085), gdzie można uzyskać szczegółowe informacje oraz pobrać druk wniosku o przyznanie dodatku energetycznego.
Karta usługi oraz druk wniosku znajdują się też pod adresem naszego BIP.