Dodatek mieszkaniowy - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Dodatek mieszkaniowy

data aktualizacji: ponad rok temu 29.12.2015, odsłon: 8804, ~Administrator
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
1/najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach;
2/osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
3/osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach     stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
4/innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym    wydatki związane z jego zajmowaniem;
5/osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na    przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.
 
Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:
1/ domu pomocy społecznej,
2/ młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
3/ schronisku dla nieletnich,
4/ zakładzie poprawczym,
5/ zakładzie karnym,
6/ szkole, w tym w szkole wojskowej
   - jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne całodobowe utrzymanie.
 
Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, samodzielnie zajmującą lokal mieszkalny, albo gospodarstwo prowadzone przez osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.
 
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:
1/ jednoosobowym - 40%
2/ wieloosobowym – 30%
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, z uwzględnieniem art. 6 ust. 8 i art. 7 ust. 6.
 
Za dochód od 1 lipca 2021 r. uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r., o świadczeniach rodzinnych, tj.:
 
przychody podlegające opodatkowaniu za zasadach określonych art. 27, art. 30b, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 
dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:
     w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego,
     w przypadku dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie      przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym      od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przyjmuje się dochód      miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia      ministra właściwego do spraw rodziny, o których mowa art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28      listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 
      Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu, a kwotą wydatków poniesionych przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy w wysokości:
15% dochodów gospodarstwa –  w gospodarstwie jednoosobowym,
12% dochodów gospodarstwa –  w gospodarstwie 2-4 osobowym,
10% dochodów gospodarstwa –  w gospodarstwie 5-osobowym i większym.
 
Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego w art. 3 ust. 1, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.
 
Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
dla jednej osoby  -    35m     +    30%      =     45,5m
dla dwóch osób    -    40m     +    30%      =     52,0m
dla trzech osób    -    45m     +    30%      =     58,5m
dla czterech osób -    55m     +    30%      =     71,5m
dla pięciu osób     -    65m    +     30%      =     84,5m
dla sześciu osób    -    70m  - w razie  zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię użytkową o 5mkw.
 
normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.