Internet Wi-Fi - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Internet Wi-Fi

data aktualizacji: ponad rok temu 11.04.2016, odsłon: 10041, ~admin

Lokalizacja hotspotów (mapy)

1. Hala sportowa MOSiR, Aleja Partyzantów 11


2. Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kaniowczyków 1

3. Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Niemcewicza 4


4. Miejskie Przedszkole nr 10, Skwer Solidarności, ul. Karpińskiego 8


5. Skwer Niepodległości - Biuro Informacji Turystycznej, Aleja Mała


6. Bulwar Nadwiślański, ul. Wiślana

7. Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Legionu Puławskiego 8

8. Hotel Olimpic, ul. Hauke-Bosaka 1


9. UM Puławy, ul. Lubelska 5, 1 hotspot zew. i 1 hotspot wew.

10. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Kaniowczyków 32

 

Lokalizacja hotspotów (spis)

Lp.

Nazwa lokalizacji

Liczba hotspotów

1.

Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Al. Partyzantów 11

1 hotspot zew.

2.

Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Legionu Puławskiego 8

1 hotspot zew.

3.

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kaniowczyków 1

1 hotspot zew.

4.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Kaniowczyków 9

1 hotspot zew.

5.

Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Niemcewicza 4

1 hotspot zew.

6.

Miejskie Przedszkole nr 10 Skwer Solidarności, ul. Karpińskiego 8

1 hotspot zew.

7.

Hotel Olimpic, ul. Hauke-Bosaka

1 hotspot zew.

8.

Bulwar Nadwiślański, ul. Wiślana

1 hotspot zew.

9.

Skwer Niepodległości – Biuro Informacji Turystycznej, Aleja Mała

1 hotspot wew.

10.

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5

1 hotspot zew.

11.

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5 Sala Konferencyjna

1 hotspot wew.

 

Regulamin korzystania z sieci

Regulamin korzystania z usługi bezpłatnego dostępu do sieci WiFi4EU Puławy

Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejszy Regulamin określa zasady usługi bezpłatnego dostępu do sieci - zwanego dalej Siecią WiFi4EU na terenie Miasta Puławy.

§ 2.

Budowa sieci została sfinansowana ze środków unijnych w oparciu o przyznanie tzw. „voucher’a”. Projekt WiFi4EU jest obecnie w pierwszej fazie realizacji. Przystąpienie do drugiej fazy projektu nastąpi po otrzymaniu powiadomienia przez UE.

§ 3.

Prawo przyłączenia do Sieci mogą uzyskać mieszkańcy Miasta Puławy oraz osoby przebywające na terenie Miasta Puławy objęci zasięgiem Sieci WiFi4EU.

§ 4.

Użytkownikiem Sieci jest osoba korzystająca z komputera, smartfona, tabletu lub innego urządzenia wyposażonego w „moduł wifi”. Połączenie z siecią wifi nastąpi po wybraniu identyfikatora SSID „WiFi4EU”.

§ 5.

Każdy Użytkownik zobowiązany jest do podania danych, kontaktowych oraz urządzenia końcowego. W przypadku braku lub informacji niepełnej Miasto Puławy zastrzega sobie możliwość odmowy podłączenia do Sieci.

§ 6.

Za dostęp do Sieci nie będą pobierane opłaty.

§ 7.

Użytkownik może zostać odłączony od Sieci, jeśli zakłóca lub uniemożliwia poprawną jej pracę, jak również w przypadku pobierania i udostępniania w Sieci nielegalnych plików muzycznych, video, oprogramowania oraz pornografii.

§ 8.

Miasto Puławy zobowiązuje się do zachowania tajemnicy telekomunikacyjno-informatycznej tj. nie przekazywanie informacji o rodzaju i charakterze połączeń Użytkownika osobom trzecim, poza przypadkami przewidzianymi przepisami prawa, na późniejszym etapie na szczeblu UE (w ramach realizacji II fazy programu) opracowane zostanie rozwiązanie na potrzeby bezpiecznego uwierzytelniania i monitorowania, które będzie mogło ewoluować w stronę sfederowanej architektury.

§ 9.

Miasto Puławy nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sieci z powodu działania siły wyższej, decyzji władz administracyjnych lub innych przyczyn zewnętrznych, niezależnych od niego.

§ 10.

Użytkownik we własnym zakresie dba o bezpieczeństwo swoich danych. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzone przez użytkownika transakcje dokonane za pośrednictwem Internetu. Nie odpowiada również, za działanie pobranego z sieci Internet oprogramowania, ani za ewentualne szkody spowodowane bezpośrednio bądź pośrednio przez to, że użytkownik za pośrednictwem Sieci korzystał z Internetu.

§ 11.

Użytkownik odpowiada za podejmowane przez siebie działania, ze szczególnym uwzględnieniem działań mogących stanowić naruszenie przepisów prawa, w tym prawa autorskiego. W szczególności z konsekwencjami muszą liczyć się osoby dokonujące prób pobierania i udostępniania w Sieci nielegalnych plików muzycznych, video, oprogramowania oraz pornografii.

§ 12.

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad korzystania z Sieci. W szczególności nie podłączania do Sieci urządzeń niesprawnych, źle skonfigurowanych, bądź nie przeznaczonych do pracy w Sieci.

§ 13.

Użytkownik dba o swoje przyłącze i swój sprzęt komputerowy we własnym zakresie.

§ 14.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 15.

Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy o przyłączeniu i korzystaniu z Sieci jest sąd powszechny.

§ 16.

Administratorem danych osobowych jest Miasto Puławy, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swych danych osobowych Urzędowi zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz art. 13 ust 1, 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celach, świadczenia usług. Szczegółowe informacje zawarte są w polityce prywatności.

 

Załączniki

Decyzja Prezesa UKE dla Gminy Miasto Puławy

W dniu 24 marca 2016 r., Prezes UKE wydał decyzję wyrażającą zgodę na świadczenie przez Gminę Miasto Puławy usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą 18 hotspotów oraz określającą zakres i warunki świadczenia przez Gminę Miasto Puławy usługi dostępu do Internetu.

Decyzją Prezesa UKE został ustalony zakres i warunki świadczenia usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat:

  • obszar, na którym jest świadczona usługa dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą 18 hotspotów, obejmuje teren gminy miasta Puławy;

  • maksymalna przepływność łączy, dla wysyłania jak i odbierania danych, nie może być wyższa niż 512 kbit/s;

  • łączny czas trwania połączenia nie może być dłuższy niż 45 minut w trakcie pojedynczej sesji, przy czym przerwa pomiędzy poszczególnymi sesjami nie może być krótsza niż 15 minut, ograniczenie połączenia dotyczy:

  • urządzenia końcowego lub

  • użytkownika, jeżeli będzie on rejestrowany;

  • poszczególne hotspoty, pracujące w sieci bezprzewodowej, w zakresie częstotliwości 2,4 Ghz są urządzeniami klasy 1 i na podstawie art. 144 ust. 2 pkt. 5 w związku z art. 154 ust. 3 Pt nie wymagają pozwolenia radiowego.

Źródło: https://www.uke.gov.pl/decyzja-prezesa-uke-dla-gminy-miasto-pulawy-19397

 

Załączniki

Udostępnij na Google+