O nas - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

O nas

data aktualizacji: ponad rok temu 24.03.2016, odsłon: 2865, ~Jacek Barbaś

Struktura organizacyjna Straży Miejskiej w Puławach

 

Zadania i Uprawnienia

Zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych straż miejska ma następujące zadania:
 1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.
 2. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego:
  • w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.
 3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie:
  • ratowania życia i zdrowia obywateli,
  • pomocy w usuwaniu awarii technicznych,
  • skutków klęsk żywiołowych,
  • innych miejscowych zagrożeń.
 4. Zabezpieczenie miejsca:
  • przestępstwa,
  • katastrofy,
  • innego podobnego zdarzenia,
  • miejsc zagrożonych takim zdarzeniem.
 5. Ochrona obiektów komunalnych.
 6. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.
 7. Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania , jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do:
  • zgorszenia w miejscu publicznym,
  • znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo życiu i zdrowiu innych osób.
 8. Informowanie społeczności lokalnej o:
  • stanie i rodzajach zagrożeń,
  • zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń, oraz zjawiskom kryminogennym,
  • współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
 9. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
Zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych funkcjonariusz straży miejskiej może:
 1. Pouczyć, czyli wyjaśnić, jakie wykroczenie popełniliśmy.
 2. Wylegitymować osobę, która popełniła wykroczenie lub przestępstwo, a także tych, którzy widzieli, co się wydarzyło.
 3. Ująć człowieka, którego zachowanie może zagrażać życiu, zdrowiu lub majątkowi innych ludzi. Ujęty musi jednak zostać natychmiast przekazany policji.
 4. Może też zatrzymać i niezwłocznie przekazać w ręce policjantów przestępcę poszukiwanego listem gończym.
 5. Ukarać mandatami osoby odpowiedzialne za łamanie przepisów dotyczących porządku i bezpieczeństwa w mieście.
 6. Dokonać czynności sprawdzające, kierować wnioski o ukaranie do Sądów Grodzkich, oskarżać w tychże Sądach i wnosić odwołania w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
 7. Odholować wrak samochodu (pojazdu, którego stan techniczny wskazuje na brak możliwości nieużytkowania), zaśmiecający parking publiczny.
  Zablokować koło samochodu w przypadkach określonych przepisach o ruchu drogowym.
 8. Wydawać polecenie porządkowe.
 9. Zażądać niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych.
 10. Zwrócić się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.
 11. Obserwować i rejestrować przy użyciu np. kamery wideo lub tzw. fotorejestratora obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.
Zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, gdy obywatel łamiący przepisy nie zastosuje się do poleceń funkcjonariusza straży miejskiej, funkcjonariusz ma prawo do użycia:
 1. Siły fizycznej (w postaci chwytów obezwładniających).
 2. Kajdanek.
 3. Wielofunkcyjnej pałki obronnej.
 4. Psa obronnego.
 5. Paralizatora elektrycznego.
 6. Ręcznego miotacza gazu.

Środki przymusu bezpośredniego powinny być stosowane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte. Użycie środków przez strażnika może nastąpić przy odpowiednim zachowaniu przepisów o Policji. Na zastosowanie i sposób przeprowadzenia czynności służbowych przez funkcjonariusza Straży Miejskiej przysługuje Obywatelowi prawo do zażalenia do prokuratora. Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o strażach gminnych (Dz. U. nr 130 poz. 1190) w związku z wykonywaniem czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

 

Dystynkcje

Załączniki