Ochrona danych osobowych - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Ochrona danych osobowych

data aktualizacji: ponad rok temu 22.05.2019, odsłon: 2038, ~mniedbalski

Szanowni Państwo, 
Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Państwadanych   osobowych   jest   Prezydent   Miasta   Puławy z siedzibą  w Puławach, Urząd Miasta Puławy, 24-100 Puławy, ul. Lubelska 5
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Puławy możliwy jest pod numerem tel. nr. 81458 61 07 lub adresem e-mail: iod@um.pulawy.pl

3) Państwa  dane  osobowe  są  przetwarzane  przez  Administratora  na  podstawie obowiązujących  przepisów prawa,  zawartych  umów  oraz  na  podstawie  udzielonej zgody.

4) Państwadane osobowe sąprzetwarzane w następującym celu:

a) wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze,

b) realizacji zawartych umów,

c) w  pozostałych  wypadkach  Państwa  dane  są  przetwarzane  są  wyłącznie  na podstawie udzielonej zgodyw zakresie i celu określonym w treści zgody.

5) odbiorcami Państwadanych osobowych będą:

a) organy władzy publicznej 
b) podmioty  wykonujące  zadania  publiczne  lub  działające  na  zlecenie  organów publicznych w  zakresie  i w  celach wynikających z  powszechnie  obowiązujących przepisów prawac) inne  podmioty,  które  na  podstawie  stosownych  umów  podpisanych  z  Urzędem Miasta  Puławy  przetwarzają  dane  osobowe  dla  których  Administratorem  jest Prezydent Miasta Puławy.

6) Państwadane  osobowe  przechowywane  będą  przez  okres niezbędny  do  realizacji celów  określonych  w  pkt 4,  a  następnie  przez  okres  oraz  w  zakresie  wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7) posiadają Państwo prawo  do:  żądania  od  administratora  dostępu  do  danych osobowych,  prawo  do  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania, prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia danych(wsytuacji  gdy:przetwarzanie  danych  odbywa  się  na  podstawie  umowy zawartej  z  osobą,  której  dane  dotyczą; na  podstawie  zgody  wyrażone  przez  tą osobę;przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany),prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8) organem nadzorczym  nad  administratorem  danych  osobowych  jest  Prezes  Urzędu Ochrony  Danych  Osobowych,  do  którego  przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  za każdym  razem,  gdy  w  Państwa  ocenie  dane  będą  przetwarzane  w  sposób nieprawidłowy.

9) w  sytuacji,  gdy  przetwarzanie  danych  osobowych  odbywa  się  na  podstawie  zgody osoby,  której  dane  dotyczą,  podanie  tych  danych  Administratorowi  ma  charakter dobrowolny.   Przysługuje   Państwu   również   prawo   do   cofnięcia   tej   zgody w  dowolnym  momencie  co  nie  ma  wpływu  nazgodność  przetwarzania,  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

10) Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych  jest  obowiązkowe  w  sytuacji  gdy przesłankę  przetwarzania  danych  osobowych  stanowi  przepis  prawa  lub  zawarta między stronami umowa.

11) Państwa dane mogą  być poddane  zautomatyzowanemuprzetwarzaniu  i  nie  będą profilowane.

12) Administrator nie planuje  przetwarzać  danych osobowychw  celu  innym  niż  cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

13) Państwa dane nie będą  przekazane  odbiorcy  w  państwie  trzecim  lub  organizacji międzynarodowej.

Prezydent Miasta Puławy

(-)Paweł Maj