Osoby niepełnosprawne - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Osoby niepełnosprawne

data aktualizacji: ponad rok temu 11.04.2016, odsłon: 3571, ~Jacek Barbaś

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością

„Koperta” to przywilej, do którego mają prawo określone osoby. Niestety, jest on wciąż ignorowany. Aby „uwolnić” koperty, straż miejska w ramach codziennej służby egzekwuje przepisy, podejmując interwencje wobec kierowców, którzy je łamią. Strażnicy sprawdzają również prawidłowość oznakowania miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przepisy przewidują kilka sposobów oznakowania miejsc przeznaczonych dla pojazdów osoby niepełnosprawnej. Zdarzają się jednak sytuacje, w których zarówno uczestnicy ruchu drogowego, jak i podejmujący interwencje funkcjonariusze mają wątpliwości związane z nieprawidłowym lub mało czytelnym oznakowaniem. Strażnicy, w przypadku stwierdzenia takiego oznakowania, sygnalizują zarządcom dróg o nieprawidłowościach w oznakowaniu.  Gdy okoliczności sprawy nie dają dostatecznych podstaw do stwierdzenia winy sprawcy czynu zabronionego, strażnicy miejscy są zmuszeni do odstąpienia od interwencji i wyciągnięcia przewidzianych prawem konsekwencji wobec kierującego pojazdem. Są to kwestie szczególnie istotne, gdyż nasza praktyka dowodzi, że zarządcy często popełniają błędy dotyczące oznakowania terenu, które skutkują tym, że zarówno strażnicy, jak również inne służby nie mogą podjąć na tych terenach skutecznych działań. Z naszych doświadczeń wynika, że najlepszym sposobem oznakowania miejsca, a zarazem takim, który nie budzi żadnych wątpliwości jest sposób prezentowany poniżej.

Warunki oznakowania miejsca postoju przeznaczonego tylko dla pojazdu samochodowego osoby niepełnosprawnej określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach. Straż Miejska chętnie włącza się w kampanie, które mogą pomóc osobom niepełnosprawnym i mogą podnieść świadomość kierowców.

Informacje o nieuprawnionym parkowaniu na kopertach lub  blokowaniu przez parkujące pojazdy miejskiej infrastruktury (windy, podjazdy), należy przekazywać na numer alarmowy 986.  

 Osoby uprawnione do parkowania na kopercie dla osoby z niepełnosprawnością:

- osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą, 

- kierujący pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową,

- kierujący pojazdem należącym do placówki, zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją, przewożący osobę mającą znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostającą pod opieką takiej placówki.

Karta Parkingowa dla osoby z niepełnosprawnością Do parkowania na tzw. „kopertach” uprawnia specjalna karta parkingowa. Od 1 lipca 2015 r. obowiązują tylko nowe karty parkingowe, uprawniające do parkowania na tzw. kopertach, przeznaczonych dla pojazdów osób z niepełnosprawnością.


Nowe zasady dotyczące kart parkingowych wprowadzone zostały nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw z 23 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1446). Karty parkingowe, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, tracą ważność 1 lipca 2015 r.

 

Kartę parkingową wydaje się:
1) osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
2) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
3) placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

 

Więcej informacjidotyczących uzyskania karty parkingowej znajdziecie Państwo na stronach internetowych prowadzonych przez Integrację: www.kartaparkingowa.pl oraz na portalu www.niepelnosprawni.pl 

W przypadku zaparkowania pojazdu na tzw. kopercie, bez pozostawienia w nim w widocznym miejscu nowej karty parkingowej, kierujący musi liczyć się z konsekwencjami.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za pozostawienie pojazdu na miejscu przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością bez ważnej karty parkingowej grozi mandat karny w wysokości 500 zł. Kierowca otrzyma również 5 punktów karnych.

Jeżeli kierowca zaparkuje pojazd na miejscu przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością, a dodatkowo posługuje się w sposób nieuprawniony ważną kartą parkingową, zostanie ukarany mandatem karnym w wysokości 800 zł.

Funkcjonariusze uprawnionych służb, w tym straży miejskiej, wydają również dyspozycję usunięcia pojazdu z tzw. koperty na koszt właściciela.

Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami: B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39.

 

MIEJSCE PARKINGOWE DLA INWALIDÓW

Znak D-18a (parking - miejsce zastrzeżone) z tabliczką T-29 (tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej) oraz znak poziomy P- 24 (miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej) lub P- 20 (koperta)

to wzorcowe oznakowanie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej. Niestety wielu kierowców zapomina się lub udaje, że nie zauważyło oznakowania i parkuje na tych miejscach mimo braku uprawnień do parkowania na takim miejscu.

 
O TYM POSIADACZ KARTY PARKINGOWEJ DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ MUSI WIEDZIEĆ!!!

Osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, kierujące pojazdem samochodowym lub kierowca przewożący osoby o obniżonej sprawności ruchowej, jak również pracownicy placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek, mogą nie stosować się do następujących znaków - pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności:

- „zakaz ruchu w obu kierunkach” (B-1) 

  - „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych” (B-3)

  - „zakaz wjazdu autobusów” (B-3a)

  - „zakaz wjazdu motocykli” (B-4)

  - „zakaz wjazdu motorowerów” (B-10)

  - „zakaz postoju" (B-35)

  - „zakaz postoju w dni nieparzyste” (B-37)

  - „zakaz postoju w dni parzyste" (B-38)

  - „strefa ograniczonego postoju” (B-39)

 

UWAGA : Jak widać nie ma w tym wykazie znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”!!!  

  
POSIADACZU KARTY PARKINGOWEJ DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - TEN ZNAK ZAKAZU

CIEBIE TEŻ DOTYCZY I OBOWIĄZUJE !!! 

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 czerwca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 843) opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł., od dnia 4 stycznia 2016 r. wraz z opłatą za kartę parkingową będzie pobierana opłata ewidencyjna.

 

 

KTO JEST UPRAWNIONY DO OTRZYMANIA KARTY PARKINGOWEJ

1) osoba niepełnosprawna o zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się; 
2) osoba niepełnosprawna, która nie ukończyła 16 roku życia mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

Podobną kartę otrzymują również placówki pomagające niepełnosprawnym.

Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą samochodu, a jeśli nie posiada on przedniej szyby - w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, tak aby wyeksponować zabezpieczenia karty oraz umożliwić odczytanie jej numeru i daty ważności.