Przewodnik jak załatwić sprawę - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Przewodnik jak załatwić sprawę

data aktualizacji: ponad rok temu 24.03.2016, odsłon: 4727, ~Jacek Barbaś

Interwencja

Zgłoś interwencję !

W przypadku zdarzenia wymagającego natychmiastowej interwencji Straży Miejskiej

informacje prosimy przekazywać:

•    pod bezpłatny numer alarmowy (całodobowo): 986

•    Pod numer stacjonarny: 81 458 61 55 – dyżurka w godz. 7.00-15.30 od poniedziałku do piątku

*    Pod numer stacjonarny: 81 458 61 24 - dyżurka w godzinach 15:30 – 7:00 od poniedziałku do soboty w weekendy całodobowo

W sprawach nie wymagających natychmiastowej interwencji Straży Miejskiej prosimy

o kontakt:

- mailowy:    

slawomir.leszczynski@um.pulawy.pl

- listowny:

Straż Miejska Miasta Puławy

ul. Lubelska 5

24-100 Puławy

PAMIĘTAJ O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZŁOŚLIWE  LUB  ŻARTOBLIWE ZGŁOSZENIA!

Art.66 §1 KW Kto ze złośliwości lub swawoli, chcąc wywołać niepotrzebną czynność fałszywym alarmem, informacją lub innym sposobem, wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo inny organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, podlega karze aresztu ograniczenia wolności albo grzywny do 1.500 złotych.

§2 KW Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność można orzec nawiązkę do wysokości 1.000 złotych.

 

Wezwanie

Pamiętaj kierowco, wezwanie to nie mandat!

Strażnik miejski, podejmując czynności po stwierdzeniu naruszenia przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym, jeżeli nie zastanie na miejscu popełnienia wykroczenia jego sprawcy, wystawia mu informację o stawieniu się we wskazanym czasie w siedzibie Straży Miejskiej w celu złożenia stosownych wyjaśnień. Po ich złożeniu funkcjonariusz podejmuje decyzję o zastosowaniu sankcji. Strażnik prowadzący czynności wyjaśniające może podjąć decyzję o zakończeniu postępowania pouczeniem, nałożeniem mandatu karnego lub skierowaniem wniosku o ukaranie do właściwego miejscowo Sądu.

W przypadku nie zgłoszenia się kierowcy/użytkownika pojazdu wszczynane są czynności w stosunku do właściciela/posiadacza pojazdu, do którego wysyłane zostaje wezwanie z opisem zdarzenia drogowego lub pisemne wezwanie do osobistego stawiennictwa w Komendzie Straży Miejskiej.


 

Mandat

Jeżeli popełniłeś wykroczenie to funkcjonariusz Straży Miejskiej jest uprawniony do nałożenia na Ciebie grzywny w drodze mandatu karnego.

Oczywiście każdy z nas ma prawo nie zgodzić się z oceną funkcjonariusza, co do okoliczności popełnienia wykroczenia. W takim przypadku zgodnie z przepisami „Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia” osobie ukaranej mandatem karnym przysługuje prawo do odmowy jego przyjęcia. Jeżeli sprawca wykroczenia skorzysta z tego prawa to wtedy funkcjonariusz Straży sporządzi stosowną dokumentację i skieruje wniosek o ukaranie do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego. Trzeba się jednak liczyć z tym, że w razie uznania winy sprawcy, będzie on zmuszony pokryć także koszty postępowania sądowego.

Rodzaje mandatów karnych

Możemy wyróżnić trzy rodzaje mandatów karnych:

• Kredytowany- staje się prawomocny z chwilą podpisania i przyjęcia go przez ukaranego

  (art. 98 § 3 K.p.o.w).

• Gotówkowy- staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi, który ją  nałożył (art. 98 § 2 K.p.o.w).

• Zaoczny- staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny we wskazanym miejscu

   i terminie (art. 98 § 5 K.p.o.w).

Ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuje w trybie przepisów

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wysokość grzywny

W postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości od 20 do 500 złotych. W przypadku zbiegu przepisów ustawy - do 1000 złotych. Wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane wykroczenia określa załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, Dz.U.03.208.2026 z późn. zm., zwany taryfikatorem.

Uchylenie mandatu

Zgodnie z Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia nałożony przez funkcjonariusza mandat karny nie może zostać uchylony chyba, że grzywna została nałożona za czyn nie będący wykroczeniem. Wówczas odwołanie można złożyć w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu. Jedynym organem władnym do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd Rejonowy.

Należy pamiętać, że w świetle obowiązujących przepisów, Komendant Straży Miejskiej nie posiada kompetencji do unieważnienia bądź cofnięcia nałożonego przez funkcjonariusza mandatu karnego.

Opłacenie mandatu karnego

Grzywna nałożona mandatem karnym kredytowanym powinna być uiszczona w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu (art. 98 § 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

Uiszczając grzywnę w urzędzie pocztowym lub w banku, należy dodatkowo liczyć się z kosztami opłat manipulacyjnych. Nr konta, na który można wpłacić grzywnę umieszczony jest na odcinku A i B otrzymanego mandatu. Mandat bez opłat manipulacyjnych można zapłacić w kasie Urzędu Miasta (parter pokój nr 13), czynnej w godzinach poniedziałek, środa-piątek: 8.00-14.00, wtorek: 8.30-15.00

Mandat można także zapłacić przelewem na konto

Urzędu Miasta Puławy na numer rachunku:

96 1560 1195 2311 0970 9957 0001

W opisie należy wpisać serię i numer mandatu.