Rada Miasta Puławy - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Rada Miasta Puławy

data aktualizacji: ponad rok temu 8.12.2015, odsłon: 43225

Rada Miasta Puławy stanowi prawo lokalne i kontroluje jego wykonanie. Do jej zadań należy rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych, mających na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty miasta.

Mieszkańcy Puław wybierają 21 radnych. Kadencja Rady trwa 5 lat - licząc od dnia jej wyboru. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady Miasta przy pomocy dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miasta, których Rada wybiera ze swego grona.
Rada Miasta Puławy obraduje na sesjach oraz działa poprzez radnych w komisjach Rady. Posiedzenia Rady Miasta są jawne. Informacje, w formie ogłoszeń o miejscu, terminie i temacie obrad podaje się do wiadomości mieszkańców Puław najpóźniej na 3 dni przed planowaną sesją.

Protokoły z posiedzeń Rady Miasta - zgodnie z zasadą jawności - wykładane są do publicznego wglądu. Mieszkańcom miasta udostępniane są również uchwały Rady Miasta Puławy.

Do wyłącznej i niezbywalnej kompetencji Rady Miasta Puławy należy m.in.:

 • uchwalanie statutu miasta,
 • uchwalanie budżetu miasta, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych odrębnymi ustawami,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych miasta, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawie herbu miasta, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa miasta,
 • powoływanie i odwoływanie Skarbnika Miasta, który jest Głównym Księgowym Budżetu na wniosek Prezydenta,
 • ustalanie wynagrodzenia Prezydenta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności.