Udostępnianie informacji publicznej - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Udostępnianie informacji publicznej

data aktualizacji: ponad rok temu 7.01.2016, odsłon: 3512, ~Administrator

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
  • wglądu do dokumentów urzędowych,
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

  • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
  • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

Udzielanie informacji publicznej na wniosek

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej. 

Druk do pobrania 

Opłaty: Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. W przypadku poniesienia przez urząd dodatkowych kosztów, związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji publicznej lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, od wnioskodawcy pobiera się opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Miejsce złożenia wniosku: Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, pok. nr 1, e-mail: um@um.pulawy.pl

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami.

W załącznikach znajduje się ZARZĄDZENIE NR  A/61/16 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta Puławy, będące wprowadzeniem „Instrukcji w sprawie sposobu i zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Puławy”.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z UDOSTĘPNIENIEM INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuję, że:

1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Puławy z siedzibą w Puławach, Urząd Miasta Puławy, 24-100 Puławy, ul. Lubelska 5

2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Puławy możliwy jest pod numerem tel. nr. 81 458 61 07 lub adresem e-mail: iod@um.pulawy.pl

3.  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o dostęp do informacji publicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1 lit. c, e RODO).

4.  Dane osobowe mogą podlegać udostępnieniu podmiotowi świadczącemu usługi informatyczne wobec Administratora -  Centrum Usług Wspólnych w Puławach, a także innym organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5.  Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wniosku oraz przechowywane przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

7.  Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania. Korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

8.  Ma Państwo prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących regulacji prawnych.

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

 

             Prezydent Miasta Puławy

                      (-) Paweł Maj

 

Załączniki