Urząd Stanu Cywilnego - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Urząd Stanu Cywilnego

data aktualizacji: ponad rok temu 4.02.2016, odsłon: 35755, ~admin

Sprawami dotyczącymi rejestracji stanu cywilnego, w tym wydawaniem odpisów aktów stanu cywilnego zajmuje się Urząd Stanu Cywilnego, 24-100 Puławy, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 83, tel. 81 458 61 69, 81 458 61 65, faks 81 458 61 98. W soboty pełnione są dyżury dla osób zgłaszających zgon i dla osób, które nie mają możliwości przybycia do USC w tygodniu. Każdorazowo informację odnośnie godzin dyżuru można uzyskać telefonicznie.

 • Odpisy aktów stanu cywilnego wydawane są na wniosek.
 • Wniosek o wydanie odpisu należy złożyć w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego, wypełniony i podpisany własnoręcznie przez wnioskodawcę.
 • Dokumenty do wglądu:

- dowód osobisty wnioskodawcy,
- dokumenty uzasadniające interes prawny w otrzymaniu dokumentu (w przypadku braku pokrewieństwa wnioskodawcy w stopniu uprawniającym do pobrania odpisu).

 • Do pobrania odpisu aktu stanu cywilnego uprawnieni są: osoba, której akt dotyczy, jej krewni w linii prostej (dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy lub opiekun. Inne osoby i instytucje - po wykazaniu interesu prawnego w otrzymaniu dokumentu (wezwanie sądu, umowa, akt notarialny, wypis z księgi wieczystej itp.).
 • Opłata skarbowa wynosi:
  - odpis skrócony - 22 zł,
  - odpis skrócony wielojęzyczny - 22 zł,
  - odpis zupełny - 33 zł,

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać gotówką u inkasenta w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Puławach, w kasie Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5 lub przelewem na konto Urzędu Miasta Puławy.

Opłacie skarbowej nie podlegają odpisy aktów stanu cywilnego w sprawach m. in. alimentacyjnych, przysposobienia, nauki, zatrudnienia, ubezpieczenia społecznego (renty, emerytury).

Z opłaty skarbowej zwolnione są odpisy aktów stanu cywilnego wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających tożsamość oraz wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu.

 • Wydanie odpisu następuje niezwłocznie, max. do 7 dni.

Wszelkie niezbędne informacje związane z rejestracją stanu cywilnego, wydawaniem odpisów aktów stanu cywilnego znajdą Państwo w w linku poniżej oraz w plikach.

www.obywatel.gov.pl


Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako nagrodę dla osób, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat i więcej.
 
Urząd Stanu Cywilnego w Puławach zaprasza do zgłaszania chęci udziału w takiej uroczystości wszystkie zainteresowane pary zameldowane na terenie miasta i gminy Puławy, które zawierały związek małżeński w roku 1972 lub w latach wcześniejszych, a nie uczestniczyły w podobnej uroczystości.
 
Zgłoszenia prosimy kierować do Urzędu Stanu Cywilnego:

Urząd Stanu Cywilnego w Puławach
ul. Piłsudskiego 83, 24-100 Puławy
tel. (81) 458-61-65, 458-61-69
email: usc@um.pulawy.pl

Wymagane dokumenty do wglądu:

- dowody osobiste małżonków,

Udostępnij na Google+
+ 3 głosów: 6 (50%) 3 -

Załączniki